Finance & Insurance

Finance & Insurance

El sector de les assegurances s’està veient afectat per noves dificultats relatives a la creixent inestabilitat financera, la globalització i l’emergent augment de la competència generat per les asseguradores digitals i els nous actors del comerç electrònic.

Tanmateix, les relacions amb els clients són cada vegada més complexes a causa de la diversificació dels canals i el sorgiment de nous punts de contacte. Amb tot això, les noves condicions del mercat estan propulsant la rellevància dels models analítics, l’orientació cap al client i la digitalització i automatització de processos.

Key Factors

Mercat

Inestabilitat financera
Augment de la competència (sorgiment de nous actors digitals com ara les insurtech)

Processos

Necessitat de digitalització d’una major agilitat i velocitat dels processos i rutines de treball

Tecnologia

Necessitat imperant de fomentar i establir cultures empresarials basades en les dades i alfabetitzar a tots els membres de l’equip envers la tecnologia i les dades
Demanda d’obtenció de coneixement i insights a través de l’anàlisi de dades

Client

Transformació dels hàbits de consum, comportament i hàbits socials dels clients
Demanda de transparència i millora de la comunicació amb el client
Creixent rellevància de les experiències de client integrals i omnicanal
Diversificació de canals i punts de contacte

Legislació

Noves mesures reguladores

Com et podem ajudar?

Mercat

Coneixement del mercat i predicció de tendències futures mitjançant anàlisis predictives – Kale

Processos

Implementació de tecnologies d’automatització de processos
Models intel·ligents d’identificació de riscos i anàlisis predictives
Agilització de metodologies i reorientació de les rutines de treball
Avaluació de l’adequació operativa dels processos interns i externs
Gestió del rendiment a través de models de planificació i control basats en el risc i centrats en el client

Tecnologia

Digitalització de processos i metodologies i centralització de tots els elements en joc a través de recursos adaptats d’interoperabilitat
Datawarehousing & ETL
Scoring i clustering de clients, mediadors, comercials, etc. – Kale

Client

Desenvolupament i implementació d’estratègies orientades al client (estratègies customer-centric) – Kale
Integració backward des d’aplicacions analítiques fins a entorns legacy (CRM, portal de l’empleat, portal del mediador, etc.)
Optimització i gestió dels punts de contacte – Kale
Anàlisi de dades avançada per a l’obtenció d’insights de valor sobre el client – Kale
Estratègies de segmentació focalitzades en l’aprofitament dels recursos i esforços comercials – Kale

Compliance

Compliment dels nous requisits globals (models de ponderació del risc, revisió de la qualitat dels actius, procés de revisió i avaluació de la supervisió i solvència)
Compliment dels requeriments de les entitats reguladores (alertes de supervisió, lluita contra el blanqueig de capital i privacitat)
Disseny i desenvolupament de sistemes d’anàlisis a distància i auditoria interna
Implementació d’estratègies de data governance, data management, data quality i data compliance totalment adaptades