eldcare Friendly Reminders és la solució més nova de Bismart. Ha estat desenvolupada conjuntament amb l’ONG ABD

La nostra unitat d’atenció domiciliària eldcare Friendly Reminders ofereix recordatoris útils per qui necessiti assistència per a cuidar de si mateix en moments en què ningú pot fer-se’n càrrec.

El 2050 el 30% de la població serà major de 65 anys. Això vol dir que cal buscar solucions innovadores perquè els serveis socials i sanitaris puguin fer front als problemes que suposa una població envellida. La tecnologia ofereix moltíssimes oportunitats per fer front als reptes que suposarà la composició demogràfica del futur, tot i que cal tenir en compte que actualment les habilitats digitals de les persones grans són reduïdes.

eldcare Friendly Reminders és la solució perfecta per respondre a aquest problema. eldcare Friendly Reminders ofereix recordatoris i missatges programats específicament segons el nivell cognitiu del receptor. eldcare és un dispositiu que s’instal·la a casa de la persona gran que viu sola i mitjançant el qual l’assistent social pot comunicar-se amb la persona.

Aquest dispositiu pot reduir l’absentisme a les cites amb els serveis socials i sanitaris, augmentar l’adherència als tractaments mèdics i reduir els accidents, com ara els incendis i les inundacions, i les intrusions.

eldcare Friendly Reminders també pot reconèixer quan es deixen els llums encesos durant molt de temps i pot avisar qui sigui a casa.

eldcare Friendly Reminders pot adequar-se a les capacitats cognitives de la persona i al seu nivell digital, per la qual cosa és un sistema que anirà evolucionant a mesura que les persones amb més capacitats tecnològiques es van fent grans.

Amb aquest dispositiu es pot fer seguiment i tractament de la persona gran a distància, cosa que suposa un gran alleujament econòmic per als serveis socials i sanitaris i per a les famílies.

Voice Helper Virtual Care Assistant Bismart