Outsourcing Services

Outsourcing Services

Les empreses privades que ofereixen serveis operen en un mercat complex i multidimensional, marcat per una competència a l’alça i una progressiva rellevància dels actors digitals i de les noves modalitats de contacte amb els clients.

La presència digital, el desenvolupament de nous punts de contacte, de serveis digitalitzats per als clients i de digitalització dels processos i operacions són avui essencials per assegurar la competitivitat de les companyies que ofereixen serveis. En aquest sector més que en cap altre, brindar experiències de client satisfactòries és primordial. Tanmateix, l’anàlisi de dades, els processos d’integració i automatització i les estratègies de business intelligence adquireixen un paper transcendental en el sector.

Key Factors

Mercat

Augment de la competència i noves tendències de compra

Processos

Demanda de plataformes i processos que promoguin la comunicació i cooperació internes
Necessitat de fomentar i establir cultures data-driven, aprofitament de les dades i alfabetització en tecnologia i dades

Tecnologia

Demanda d’innovació en business intelligence
Urgent digitalització dels canals de comunicació i punts de contacte
Creixent pes de la presència a les xarxes socials
Dependència gradual de tecnologies d’anàlisi de dades, BI i integració de dades
Increment progressiu de la presència en l’ecosistema digital
Inversió en tecnologies de millora i gestió del rendiment

Client

Necessitat de reinvenció de les estratègies comercials fomentant la innovació, la creativitat i la diferenciació
Optimització dels canals de comunicació i presència a les xarxes socials
Transformació cap a estratègies de negoci focalitzades en el client (customer-centric i customer intelligence)
Demanda de transparència i millora de la comunicació amb el client
Transformació dels hàbits de consum, comportament i hàbits socials dels clients
Creixent rellevància de les experiències de client integrals i omnicanal
Diversificació de canals i punts de contacte
Necessitat de desenvolupament i innovació en customer experience

Com et podem ajudar?

Mercat

Coneixement de les tendències del sector mitjançant anàlisis predictives i intel·ligència artificial
Ajustament de costos i preus mitjançant tecnologies de manteniment predictiu
Market research – Kale

Processos

Automatització i digitalització de processos
Anàlisi de dades per a l’obtenció d’insights de valor per a millorar el procés de presa de decisions (data-driven decisions)
Gestió del rendiment a través de models intel·ligents (Indicators & Dimensions Definition Tool)
Transformació de la gestió i processos a través de models automatitzats, machine learning i integració de dades

Tecnologia

Implementació de solucions completes d’integració de dades, interoperabilitat, data governance, data management i data quality
Enterprise Information Integration & Master Data Management (EII/MDM)
Data-driven transformation – Kale
Foment de la cultura empresarial data-driven
Digitalització i  optimització de la presència a les XXSS – Kale
Data warehousing & ETL

Client

Major coneixement de l’usuari final a través de Customer Analytics – Kale
Optimització dels canals de comunicació i punts de contacte – Kale
Segmentació de clients a través d’estratègies de clustering i customer segmentation – Kale
Estratègies de diferenciació – Kale
Implementació d’estratègies omniexperiència i omnicanal
Estratègies customer-centric
Definició d’estratègies comercials més efectives i adaptades al tipus de client – Kale