Política de privacitat

 1. Tractament de dades personals

De conformitat amb allò establert al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (d’ara endavant, “RGPD“), així com en la normativa nacional aplicable si escau, s’informa que totes les dades personals que l’Usuari faciliti a través del lloc web www.bismart.com (d’ara endavant, el “Lloc web“) seran incorporades i tractades en el sistema de tractament de dades personals de l’empresa Bismart Business Intelligence Specialist Services, SL, (d’ara endavant, “BISMART“) amb les finalitats que es descriuran a continuació.

L’emplenament de totes les dades sol·licitades, si escau, a través del Lloc web és necessari per aconseguir una prestació òptima dels serveis posats a la disposició de l’Usuari. De no facilitar-se totes les dades requerides per BISMART no es garanteix que la informació i serveis facilitats puguin prestar-se, es prestin correctament o s’ajustin a les necessitats de l’Usuari.

 

 1. Informació bàsica sobre protecció de dades personals

Responsable del tractament

El Responsable del tractament de les dades recollides és:

 

BISMART BUSINESS INTELLIGENCE SPECIALIST SERVICES, S.L.,  amb  domicili al Carrer Castella, 41-43, 08018 Barcelona i amb correu electrònic de contacte gdpr@bismart.com.

 

Finalitats

Les dades personals facilitades a Bismart s’utilitzaran per:

 1. Possibilitar el manteniment, desenvolupament i gestió de la relació negocial formalitzada per la contractació de productes i/o serveis a través d’aquest Lloc web. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran mentre es mantingui aquesta relació negocial i, una vegada finalitzada aquesta, durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstos.
 2. Atendre les sol·licituds d’informació i/o consultes efectuades per l’Usuari. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstos.
 3. Mantenir informat a l’Usuari, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els productes, serveis i novetats de *Bismart. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins al moment en què l’Usuari retiri el seu consentiment. Si l’Usuari no consent el tractament de les seves dades amb aquesta finalitat, haurà de marcar la casella habilitada a aquest efecte en el Lloc web.
 4. En cas d’enviament de currículum mitjançant aquest Lloc web les dades facilitades per l’Usuari es tractaran per atendre la seva sol·licitud d’ocupació i, si escau, permetre-li optar a un lloc de treball a *Bismart. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins que l’Usuari revoqui el seu consentiment o fins a passats 24 mesos des de la seva recepció.
 5. Realitzar, mitjançant l’ús de cookies, anàlisis estadístiques del comportament del conjunt dels usuaris en el Lloc web, durant la seva navegació en el mateix.

Conservació de les dades

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es recapten i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar de la finalitat, a més dels períodes establerts en la normativa d’arxius i documentació.

 

Destinataris

Amb caràcter general no es comunicaran les dades personals a tercers, excepte obligació legal, entre les quals poden estar les comunicacions a les autoritats competents o a tercers encarregats del tractament, perquè BISMART, dugui a terme les finalitats previstes en aquesta política de privadesa. L’excepció al present punt seran les comunicacions que poden realitzar-se a les següents categories d’encarregats: Proveïdors de comunicacions electròniques i ofimàtica online, hosting, serveis SaaS com CRM/ERP, gestoria, comptabilitat, auditoria i advocats. BISMART podrà transferir les dades de caràcter personal a Encarregats situats a Estats Units d’Amèrica adherits al Privacy Shield, que compta amb una decisió d’adequació de la Comissió Europea (Decisió d’execució (UE) 2016/1250 de la Comissió).

 

Exercici de drets

L’Usuari podrà exercir els següents drets, prevists en el RGPD, en relació al tractament de les seves dades personals:

 • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.
 • Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
 • Dret a oposar-se al tractament.
 • Dret a la portabilitat de les dades.
 • Dret a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades.

Aquests drets podran ser exercits mitjançant una comunicació escrita dirigida a Bismart Business Intelligence Specialist Services, SL, C/Castella 41-43, 08018 Barcelona, amb NIF B-65127409, o per e-mail a l’adreça  gdpr@bismart.com. En tots dos casos l’Usuari interessat haurà d’acompanyar una còpia del seu document nacional d’identitat, passaport o un altre document vàlid que ho identifiqui. La comunicació ha de fer-se de forma immediata i en cap cas més enllà del dia laborable següent al de la recepció de la sol·licitud, juntament, si escau, amb altres informacions que puguin ser rellevants per resoldre la sol·licitud. L’interessat tindrà dret a presentar reclamació davant l’autoritat de control.

 

Consentiment de l’Usuari

L’Usuari manifesta haver llegit i acceptat expressament la present Política de Privadesa, atorgant, en el seu cas, el seu consentiment inequívoc i exprés a BISMART, al tractament de les dades d’acord amb les finalitats aquí reflectides.

En el cas que l’Usuari faciliti a BISMART dades personals de tercers, l’Usuari declara que aquestes dades són veraces i que ha informat i ha sol·licitat el consentiment a aquests tercers, les dades dels quals ens facilita, que les seves dades personals seran tractades per BISMART en els mateixos termes que l’Usuari ha estat informat i prestat el seu consentiment en la present política de privacitat.

L’Usuari s’obliga a mantenir indemne a BISMART davant qualsevol possible reclamació, multa o sanció a la que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment per part de l’Usuari dels fets descrits en el paràgraf anterior.

 

Confidencialitat

Les dades recollides en totes les comunicacions privades entre BISMART i els Usuaris seran tractades amb absoluta confidencialitat, comprometent-se BISMART a l’obligació de secret de les dades de caràcter personal, al seu deure guardar-les i adoptar totes les mesures necessàries que evitin la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzat, d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades.

 

A més, també tindrà la condició de confidencial la informació de qualsevol tipus que les parts intercanviïn entre si o aquella que aquestes acordin que tingui tal naturalesa. La visualització de dades a través d’Internet, no suposarà l’accés directe als mateixos, excepte consentiment exprés del seu titular per a cada ocasió.

 

Microsoft Clarity

 

Aquest lloc web utilitza Clarity. El seu proveïdor és l’empresa Microsoft i el seu web és https://clarity.microsoft.com/

 

Clarity és una eina que serveix per a analitzar el comportament dels usuaris mentre naveguen per aquest lloc web. Clarity permet gravar entre altres els moviments del ratolí i de desplaçament (scroll) i els clics efectuats per vostè i així mateix determinar el temps durant el qual vostè ha romàs amb el punter del ratolí en una determinada posició. Amb ajuda d’aquesta informació Clarity genera els així anomenats mapes de calor (heatmaps), els quals permeten determinar quines àrees del lloc web han estat preferentment visitades per l’usuari.

 

També podem determinar quant temps ha romàs Vostè en una pàgina i quan l’ha abandonat. Així mateix podem determinar en quina secció ha interromput Vostè l’entrada de dades en un formulari de contacte mitjançant els així anomenats embuts de conversió (conversion-funnels).A més, Clarity pot utilitzar-se per a obtenir informació directa dels visitants del lloc web. Aquesta funció serveix per a millorar les ofertes en la xarxa de l’operador del lloc web.

 

Clarity utilitza tecnologies que permeten el reconeixement de l’usuari amb la finalitat d’analitzar el seu comportament (per exemple, cookies o l’ús d’empremtes dactilars del dispositiu).

 

L’ús d’aquesta eina d’anàlisi es fonamenta en l’article 6, paràgraf 1, lletra (f) del reglament general de protecció de dades de la UE (RGPD). L’operador del lloc web té un interès legítim en l’anàlisi del comportament dels usuaris per a optimitzar tant la seva oferta en la xarxa com la seva estratègia publicitària. Si s’ha sol·licitat el corresponent consentiment (per exemple, el consentiment per a l’emmagatzematge de cookies), el processament es realitza exclusivament a tenor de l’article 6 paràgraf 1, lletra (a) del reglament general de protecció de dades de la UE  (RGPD); el consentiment pot ser revocat en qualsevol moment.

 

Contracte de processament de dades

 

Hem tancat un contracte de processament de dades amb Clarity que ens permet complir les estrictes normes europees relatives a la protecció dades.

 

Pots consultar la declaració de privacitat de Microsoft en aquest link

https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement

 

Canvis en la política de seguretat i de protecció de dades

 

BISMART es reserva el dret de modificar la seva política de seguretat i protecció de dades amb l’objecte d’adaptar-les a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com les que poguessin derivar-se de codis tipus existents en la matèria, o per decisions corporatives estratègiques, amb efectes de la data de publicació d’aquesta modificació en el Lloc web de BISMART.

 

Agost de 2023.